De praktijk | Privacy


Doel en reikwijdte van het privacyreglement
Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Huisartsen Coevering heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.  

Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld; Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
Doeleinden zijn: gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;.andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.  

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens
Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande  voorwaarden is voldaan: de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;verwerking is noodzakelijk  om een wettelijke verplichting na te komen; verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan: verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst; Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij: een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging
Praktijk Huisartsen Coevering heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren; Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en zijn de werkplekken waar gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk; Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk via de website en bij vragen omtrent verzameling en verwerking van gegevensverstrekking.    

Rechten van de patiënt
De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt; De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen; De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn; De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens; Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is; Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.
Nieuws en mededelingen
Mijn Gezondheidsplatform (MGP)
Mijn Gezondheidsplatform (MGP)
Geplaatst: 26 juni 2018
Gebruikt u internet? Stuurt u wel eens een mail? Dan is Mijn GezondheidsPlatform (MGP) mogelijk iets voor u.

Lees meer
ZOUT workshop
ZOUT workshop
Geplaatst: 26 juni 2018
Verrassende weetjes en fijne tips om te minderen met zout.

Lees meer
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Geplaatst: 19 december 2017
Op het voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vandaag alsnog een tweejarig akkoord is bereikt tussen DOH en VGZ voor vijf van de zes zorgprogramma’s die door DOH worden uitgevoerd.

Lees meer